Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Писмо във връзка с настъпване на потенциалния за трихинелоза сезон в България и изпълнение препоръките на писмо на МЗ с №16-00-61/24.10.2016 г. (повече) ...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Провеждане на информационна кампания за превенция на сезонен грип. Писмо с изх. №04-14-1010/25.10.2016 г. Дипляна   постер 1     постер 2      п...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Заповед на МЗ № РД-01-338/11.10.20216 г. за определяне на лечебните заведения, които извършват целева имунизация срещу бяс. (повече) ...