Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

17.04.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 11.04.2014 г. – 16.04.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

31

527

3

257

817

Санкции

2

 1  

     

 

3

Проверени сигнали 3 10 1 14
От тях основателни       1 9

    

10


 

ПРОЕКТ „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ – АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

11.04.2014

    По проект „СПРИ и се прегледай” се провеждат скринингови прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола.
    Срокът за изпълнение на проекта е удължен до 21.10.2014 г., като лечебните заведения ще извършват прегледи до 21.09.2014 г.
    Изпратени са нови покани за гр. София от т. нар. четвърта селекция по трите локализации както следва:
    - скрининг на рак на маточната шийка, които са със срок до 31.08.2014 г. – 12 872 бр.,
    - скрининг на рак на млечната жлеза, които са със срок до 31.08.2014 г. – 2 251 бр., 
    - скрининг на рак на дебелото черво, които са със срок до 31.08.2014 г. – 4 580 бр. 
    Поради максимално удължения срок на новите поканите /31.08.2014 г./, повторни покани няма да се раздават.

Изготвяне на отчети от директорите на детските заведения и училищата по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести“

28.03.2014

    
    
Уважаеми директори,

    С решение № 538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет прие „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 г.-2020 г.“ /НППХНБ/.
    Доказано е, че хроничните незаразни болести се причиняват от общи предотвратими рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска двигателна активност.
    В тази връзка моля да ни информирате какви спортни мероприятия са организирани и предстоят да се проведат до края на учебната 2013 г./2014 г. от Вас с децата и учениците за повишаване на физическата им дееспособност като: спортни турнири, туристически походи, спортни празници, дни на здравето, маратони, конкурси детски рисунки и др.

14.02. – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ

19.02.2014

    Столична РЗИ има традиции в провеждането на здравно-информационни кампании по въпросите на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията. Дейностите са насочени основно към младите хора.
    Една такава кампания е свързана с 14.02. – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ. Поводът използваме да насочим вниманието на подрастващите към отговорно поведение във взаимоотношенията им. Същата е един от елементите в работата ни по програмата за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОТМЕНЯ ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ, СЧИТАНО ОТ 30.01.2014г.

29.01.2014

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

14.12.2013

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

 

С промяна в Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони отново се въвежда заверка на лични здравни книжки от 01.01.2014 г.

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.

Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

08.11.2013

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Във връзка с писмо на МЗ от 31.10.2013 г., относно предприемане спешни противоепидемични мерки срещу полиомиелит, Ви информираме:
    На 29.10.2013 г. Световната здравна организация разпространи информация за регистрирани от началото на м.октомври т.г. 22 случая на остри вяли парализи (ОВП) сред деца в провинция Деир ал Зур в Сирийската Арабска Република, при 10 от които вирусологичното изследване доказа див полиомиелитен вирус тип 1. Продължава генетичното секвениране в регионалната референтна лаборатория на СЗО за доказване произхода на вируса. Последно див полиомиелитен вирус е регистриран в Сирия през 1999 г. Повечето от случаите са при малки деца под 2-годишна възраст, неимунизирани или с непълен имунизационен статус срещу полиомиелит. Имунизационният обхват в Сирия е спаднал от 91% през 2010 г. на 68% през 2012 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

04.11.2013


    Относно:
Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Във връзка с реализирането на дейности по Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. 2009-2014 г. (приета с протокол № 15 от заседание на МС на 16.04.2009 г.) Ви информираме следното:
    Една от основните дейности по програмата е силанизирането (запечатването на фисури, ямки) на първите постоянни молари на децата от 6 до 8 годишна възраст. Поставянето на силанти притежава огромен потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като създава бариера между зъба и бактериите, които го причиняват. Силанизирането ще се осъществява от лекари по дентална медицина в цялата страна безплатно и ще продължи до 20 ноември 2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

21.10.2013

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    Във връзка с настъпването на зимния сезон се очаква завишаване на заболяемостта от трихинелоза. Напомняме Ви противоепидемичните мерки, които трябва да бъдат предприети при съмнение за трихинелоза.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
24.08.2012


І. ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Родителите представят в ДЗ молба, придружена от следните документи:


ІІ. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

Родителите представят следните документи:

©2014 Столична РЗИ